Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. dążąc do zwiększenia innowacyjności, wdraża nowoczesne rozwiązania pozwalające na skrócenie cyklu hodowlanego, a tym samym zwiększenie konkurencyjności własnych programów hodowlanych. W tym celu Spółka ściśle współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi i badawczymi.

Obecnie Spółka bierze udział w realizacji tematów badawczych w ramach dotacji udzielonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz Postępu Biologicznego w Produkcji Roślinnej (PB). W ramach w/w tematów w 2018 roku Spółka wykonała usługi badawcze w 16 zadaniach badawczych w takich gatunkach jak: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, trawy oraz bobowate.

Spółka uczestniczy ponadto w projektach i badaniach poświęconych roślinom bobowatym w ramach Programów Wieloletnich (PW). Pierwszy z nich pt.: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, realizowany jest we współpracy z IUNG – PIB w Puławach, IGR PAN w Poznaniu, UP w Poznaniu oraz ITP w Falentach. W ramach tego PW Spółka prowadzi badania w zakresie grochu siewnego, łubinu białego oraz łubinu wąskolistnego.

Drugi PW pt.: „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, realizowany jest we współpracy z IHAR – PIB w Radzikowie. Spółka w ramach zadania 1.2 pt.: „Gromadzenie i zachowanie w kolekcjach polowych, in vitro i kriokonserwacja charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genetycznych i informacji w zakresie roślin rolniczych oraz innych roślin użytkowych, spokrewnionych dzikich gatunków i roślin towarzyszących”, prowadzi kolekcję grochu, łubinu i seradeli.

Inne projekty badawcze realizowane przez Spółkę w ramach programów wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

a) Projekty obecnie realizowane:

„Nowe kierunki i technologie w hodowli zbóż i roślin strączkowych grubonasiennych dla zrównoważonego rolnictwa” (INTRON). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Więcej informacji o projekcie INTRON tutaj

„Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej” (HYBRE), realizowany w ramach programu BIOSTRATEG finansowanego przez NCBR. Projekt realizowany jest we współpracy z SGGW Warszawa (lider projektu), IGR PAN Poznań, Politechnika Rzeszowska, ZUT Szczecin, UP Lublin, HR Strzelce, CETNAS Sp. z o.o. i AGRONAS sp. z o.o.

Od czerwca 2019 r. Spółka uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu badawczego o akronimie USABLE PACKAGING, w ramach którego powstaje kompletny łańcuch wartości dla wysokowydajnych biopochodnych i biodegradowalnych opakowań z bioplastiku, wytwarzanych z produktów ubocznych powstałych w procesie przetwarzania żywności i odpadów z nią związanych. Projekt jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2020”.

Więcej informacji o projekcie USABLE PACKAGING tutaj

b) Projekty zakończone w 2018 r.:

„Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego” (SEGENMAS). Projekt realizowany jest w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych we współpracy z: IGR PAN w Poznaniu (lider projektu), UP w Poznaniu, UMCS w Lublinie, IFR PAN w Krakowie, UR w Krakowie oraz HR Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR.

„Inteligentne Systemy Oświetleniowe dla Przemysłowej Produkcji Roślinnej” (ISOR), realizowany w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych. Projekt ten realizowany jest we współpracy: SGGW w Warszawie (lider projektu), DANKO HR Sp. z o.o., KHBC Sp. z o.o., IFR PAN w Krakowie oraz HR Smolice Sp. z o.o.

Celem wspomnianych projektów jest wdrożenie do praktyki hodowlanej najnowszych technik oraz rozwiązań naukowych.