Winter rye Piastowskie

Niskie wymagania glebowe_EN
Wysoki Plon
Zdrowotność_EN
Polski Produkt_EN

Special features of winter rye Piastowskie

 • Record and stable yield potential – up to 107% of the open-pollinated reference in COBORU register testing.
 • Ideal for weaker sites.

Other information

 • Tall plants with high lodging resistance and midmaturity date.
 • It stands out for its excellent tillering.
 • Good disease resistance – especially to stem rust and powdery mildew.
 • Highest resistance to stem base disease.
 • Very high protein content in grain.
 • Plants with low soil requirements, with medium tolerance to soil acidification.
 • The grain stands out for its very high uniformity and a high TGW.

Utility and agricultural features

Earing date
medium
Full maturity date
medium
Seed protein
8
Plant height
163 cm
Resistance to lodging
5,7 high
Soil requirements
low
Tolerance to soil acidity
medium
TGW
31,1 g
Seed density (pcs per sq.m)
280-320 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Snow mold
7,4 medium
Powdery mildew
7,8 high
Stem base diseases
7,6 very high
Brown rust
6,7 high
Stem rust
7,6 high
Scald disease
7,4 medium
Leaf septoria
6,8 medium

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Żyto można siać na wszystkich rodzajach gleby. Ma małe wymagania wodne i dobrze znosi lekkie zakwaszenie. Rośliny radzą sobie dobrze na słabszych kompleksach glebowych o bonitacji IV–VI.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem są rośliny strączkowe. Dobrym również owies, który ma działanie fitosanitarne. Żyto ozime dobrze znosi uprawę w monokulturze.
Nawożenie mineralne Żyto nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
 • fosforem – 50–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 70–100 kg K2O/ha
Nawożenie azotowe W zależności od przedplonu i żyzności gleby należy stosować dawkę azotu w granicach 80–100 kg/ha w dwóch terminach:
 • I dawka przed lub w momencie rozpoczęcia wegetacji – 40–50 kg N/ha – do momentu rozpoczęcia intensywnego wzrostu
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–50 kg N/ha
Żyto ozime wykazuje małą wrażliwość na niedobory mikroelementów.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu żyta w Polsce zaczynają się 15 września i powinny trwać najpóźniej do końca września. Obsada roślin dla tego gatunku wynosi 280-320 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 90-120 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsRye can be sown in all types of soil. It has low water requirements and tolerates light acidification well. Plants do well in weaker soil complexes and in evaluation classes IV-VI.
Place in crop rotationThe best pre-crops will be legumes, slightly inferior cereals, except for oats, which has a phytosanitary effect. It tolerates cultivation in monoculture well due to low nutritional requirements.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – 100-130 kg N / ha
 phosphorus – 50-80 kg P2O5 / ha
 potassium – 70-100 kg K2O / ha
 They show low sensitivity to micronutrient deficiencies.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. The optimal dates for sowing rye in Poland start on September 15th and should last until the end of September at the latest. The plant density for this species is 280-320 plants / m2. The sowing amounts fluctuate in the range of 90-120 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.