White mustard Gracja

Zdrowotność_EN
Jakość

Special features of white mustard Gracja

  • Very high seed yield, up to 109% of the pattern in COBORU tests in 2018, up to 1200 kg seeds/ha!
  • Leaves a good site for the successor crop, has a nematode control effect – very high nematode control performance confirmed by testing. Reduces beet cyst nematode population by 29.6%. A particularly valuable trait for sugar beet cultivation.

Other information

  • It shows very good health against black spot and powdery mildew.
  • Medium-late variety, resistant to lodging.
  • It presents sensational seed quality parameters, with a very high TSW. The glucosinolate and sinalbin content is lower than references.
  • Beneficially affects the phytosanitary status of the soil and the physical properties of the soil (mustard has deep roots).
  • Can be used for seed harvesting or grown as a stubble intercrop. Plants have a very fast growth rate and a short vegetation period.
  • Produces a very large vegetative mass that shades the soil and reduces weed growth.

Testing conducted in 2020 on beet cyst nematode-infested soil showed that the variety Gracja was effective in reducing the beet nematode population when grown over a 3-month growing season. It is confirmed that Gracja mustard does not multiply beet cyst nematodes in the soil, as is the case with older mustard varieties. Gracja stood out with high yields of fresh weight of the above-ground part of the plants and high total biomass yields, which corresponded to two-thirds of the medium dose of cattle manure introduced into the soil under root crops (35 t. of fresh mass/ha). 

The biomass yields of this variety stood out for its high potential fertilizer value and can largely replace the fertilizing effect of cattle manure, as a ­fertilizer that is increasingly difficult to find.

Agrotechniczne warunki uprawy

Płodozmian i stanowiskoGorczyca biała na niewielkie wymagania glebowe, ale wymaga gleb zasobnych w wapń o odpowiednim odczynie, najlepiej obojętnym. Jej uprawę można prowadzić na glebach należących do kompleksów zbożowo-pastewnych oraz na dobrych glebach żytnich. Najlepiej ją usytuować w płodozmianie po zbożach, (łagodzi skutki zbyt dużego udziału zbóż w zmianowaniu), absolutnie nie po innych kapustnych (wspólne dla gatunku choroby i szkodniki). Jej uprawa korzystnie wpływa na stan fitosanitarny gleby i właściwości fizyczne gleby (gorczyca głęboko się korzeni).
 Gorczyca biała może być przeznaczona na zbiór nasion lub być uprawiana w międzyplonie ścierniskowym, ponieważ jej rośliny odznaczają się bardzo szybkim wzrostem i krótkim okresem wegetacji. Dodatkowo wytwarza ona bardzo dużą masę wegetatywną, która zacienia glebę i ogranicza wzrost chwastów. Wyrośniętą masę roślin można również pozostawiać na zimę jako mulcz, który następnie jest przyorywany na początku wiosny. W taki mulcz można wsiać roślinę główną, a wtedy nie zachodzi potrzeba wykonywania właściwej orki.
 Gorczyca biała pozostawia dobre stanowisko dla rośliny następczej, działa mątwikobójczo (cenna cecha w kontekście uprawy buraka cukrowego).
 Gorczyca biała na zbiór nasion powinna być uprawiana po orce zimowej.
NawożenieGorczyca dobrze wykorzystuje składniki pokarmowe w późniejszych okresach wegetacji, więc można stosować nawożenie przedsiewne. W zależności od stanowiska, na którym uprawiana jest gorczyca biała, stosuje się optymalne nawożenie wynoszące: P2O5 -40-60 kg/ha oraz K2O – 60 -100 kg/ha, N-60-90 kg/ha Gorczyca biała wykazuje duże zapotrzebowanie na siarkę i mikroelementy szczególnie bor, dlatego warto stosować nawozy typu siarczan magnezu, RSM-S oraz nawozy dolistnie.
SiewGorczycę białą na zbiór nasion należy wysiewać wiosną jak najwcześniej, najlepiej w III dekadzie marca lub I dekadzie kwietnia, aby mogła wykorzystać zimowe zapasy wody w glebie. Opóźnienie siewu może powodować spore straty w plonie, gdyż gorczyca biała jest rośliną dnia długiego. Optymalna gęstość roślin po zasiewach powinna wynosić 100–150 roślin/m2, a w związku z tym ilość wysiewu powinna kształtować się na poziomie 8–12 kg/ha, głębokość siewu wynosi 1-3 cm.
 W poplonach ścierniskowych optymalny termin siewu to II i III dekada sierpnia, ilość wysiewu powinna być 2-3 wyższa.
ZbiórGorczycę białą należy zbierać po osiągnięciu dojrzałości pełnej, roślina ta tworzy łuszczyny dość odporne na pękanie, zbiera ją się tak jak rzepak, za pomocą kombajnu.
 W niesprzyjających warunkach dojrzewania potrzebna jest desykacja.
 Bezpośrednio po zbiorze nasiona trzeba dosuszać do wilgotności 5–7 proc.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Crop rotation White mustard has low soil requirements, but requires soils rich in calcium with an appropriate pH, preferably neutral. It can be cultivated on soils belonging to grain and fodder complexes and on good rye soils. It is best placed in a crop rotation after cereals (it mitigates the effects of a too large share of cereals in rotation), absolutely not for other cruciferous crops (diseases and pests common to the species). . Its cultivation has a positive effect on the phytosanitary condition of the soil and the physical properties of the soil (mustard has deep roots).
White mustard can be used for harvesting seeds or grown in stubble intercrop, because its plants are characterized by a very fast growth and a short growing season. In addition, it produces a very large vegetative mass that shades the soil and limits the growth of weeds. The resulting mass of plants can also be left for the winter as mulch, which is then plowed in at the beginning of spring. The main plant can be sown in such mulch, and then there is no need for proper plowing.
White mustard leaves a good position for the succeeding plant, works against the cyst nematode (a valuable feature in the context of sugar beet cultivation).
White mustard seed should be grown after winter plowing.
Fertilization Mustard makes good use of the nutrients in the later growing season, so pre-sowing fertilization can be used. Depending on the site where white mustard is grown, optimal fertilization is applied: P2O5 – 40–60 kg / ha and K2O – 60–100 kg / ha, N – 60–90 kg / ha. White mustard shows a high demand for sulfur and microelements, therefore nitrogen fertilizers can be used in the form of ammonium sulphate and ammonium nitrate.
Sowing White mustard seed should be sown as early as possible in spring, preferably in the third decade of March or the first decade of April, so that it can use the winter water resources in the soil. A delay in sowing can cause significant yield losses, as white mustard is a long-day plant. The optimal plant density after sowing should be 100–150 plants/ m2, and therefore the amount of sowing should be 8–12 kg/ha, and the recommended sowing depth is 1–3 cm.
In stubble catch crops, the optimal sowing date is the 2nd and 3rd decade of August, the sowing amount should be 2-3 times higher.
Harvesting White mustard should be harvested after reaching full maturity. This plant forms pods quite resistant to cracking, it is collected so as rapeseed using the combine.
e. In unfavorable ripening conditions, desiccation is needed.
Immediately after harvesting, seeds must be dried to 5–7% humidity.