Hairy vetch Rea

Information

  • The hairy vetch (Vicia villosa Roth.) is a green plant of the Fabaceae family, temperate climate.
  • It binds easily absorbable nitrogen, which can be successfully used by successive plants.
  • Vetch increases the protein content of the first greens fed in spring.
  • Sown with winter rye or winter triticale does not require separate cultivation and fertilisation.

The annual plant called the winter vetch is a valuable forage species grown for green fodder and seeds. Since it is classified as a legume plant, its roots have the possibility of symbiosis with papillary bacteria, In general, therefore, winter vetch does not require nitrogen fertilisation. The only exception are mixtures with cereal plants. It prefers fertile soils (alkaline or neutral) and sunny positions with moderate humidity. Ultimately, it grows to a height of 1 to 1.5 meters.Its flowering occurs at the turn of spring and summer (third decade of June) . However, it is quite susceptible to drought, especially when it is at the stage of flowering.

The most common use of vetch is for animal feed. It is recommended to add rye to the feed. It is also a honey plant. There is a large amount of protein in the seeds – about 30%.

Cultivation

The cultivation of vetches does not require the use of separate fertilisation. The performed treatments are similar to those used in the case of winter grains. However, you should remember about sparing nitrogen supply. When deciding on the variety and species of the supporting plant, it is worth taking into account its specific parameters. It should be winter-hardy, medium-high and resistant to lodging. Rye and winter vetch mixes are usually sown in the first ten days of September, just after the heat of the day. The seeds are placed 3 to 4 cm deep and the row spacing should be 12.5 cm

Harvesting

Winter vetch is harvested when the pods are mature. The signal to start harvesting is the first bursting of their pods. The yields depend mainly on the adopted technology – with the variety offered by PHR, the yield may be about 8 dt/ha. Mixtures intended for green fodder should be mowed together with the beginning of the rye heading So far, only one variety of vetch is registered in Poland – REA.

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Wyka jest gatunkiem, który można uprawiać na wszystkich typach gleb. Jej małe wymagania glebowe pozwalają uprawiać ją na lekkich glebach piaszczystych, byle nie zbyt kwaśnych i nie podmokłych. Wyka kosmata jest rośliną, która dość dobrze zimuje, a przy okrywie śnieżnej znosi mrozy nawet do -20 °C. Potrzebuje dobrych warunków wilgotnościowych, zwłaszcza w pierwszym okresie swego wzrostu.
Miejsce w płodozmianie Wysiewana razem z żytem ozimym bądź pszenżytem ozimym w przypadku przeznaczenia na zieloną masę. W siewie na nasiona można siać ją po zbożach i rzepakach.
Nawożenie Wszystkie zabiegi wykonuje się jak pod zboża i jedynie dawki azotu mogą być nieco oszczędniejsze
Siew I dekada września. Odległość między rzędami powinna wynosić 12,5 cm, a głębokość umieszczenia nasion około 3 do 4 cm (nie za głęboko, aby nie było problemów ze wschodami rośliny podporowej).
Ilość wysiewu Na nasiona 8-12 kg/ha (przy wysokiej zdolności kiełkowania, siew oddzielny wyki i rośliny podporowej, precyzyjny siewnik), 25 kg/ha (obecność nasion twardych, siew łączny wyki i zboża, siewnik tradycyjny). Przy siewie łącznym należy pamiętać o dobrym wymieszaniu wyki z nasionami zboża. Na zielonkę 45 do 60 kg/ha. W uprawie na nasiona należy zastosować dodatek rośliny podporowej, najlepiej 50 do 70 kg żyta lub 60 do 90 kg pszenżyta ozimego, a w uprawie na zielonkę 60 do 80 kg żyta lub 80 do 100 kg pszenżyta ozimego.
Ochrona zasiewów Nie wymaga odrębnej ochrony poza zwróceniem uwagi na strąkowca bobowego.
Zbiór Wykę zbieramy, gdy strąki dojrzeją. Plantację należy monitorować w końcowym okresie dojrzewanie. Pierwsze pękanie strąków to sygnał, że nie należy dłużej zwlekać ze zbiorem. Plony nasion wyki Rea zależne są od przyjętej technologii wynoszą około 8 dt/ha. Mieszanki uprawiane z przeznaczeniem na zielonkę należy kosić w początkach kłoszenia się żyta. Większe domieszki nasion wyki (często stosowane w praktyce) mogą powodować łatwiejsze wyleganie mieszanki i przedłużać kwitnienie wyki, która do momentu dojrzałości żyta jest zwykle jeszcze zielona.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditions Vetch is a species that can be grown on all types of soil. Its low soil requirements allow it to be cultivated in light sandy soils, not too acidic and not too wet. The shaggy vetch is a plant that overwinter quite well, and with snow cover it tolerates frosts even down to -20 ° C. It needs good humidity conditions, especially in the first period of its growth.
Place in crop rotation Sown together with winter rye or winter triticale if intended for green matter. In sowing for seeds, it can be sown after cereals and rape.
Fertilization All treatments are performed like grains and only nitrogen doses can be a bit more economical
Sowing First decade of September. The distance between the rows should be 12.5 cm, and the seed placement depth should be about 3 to 4 cm (not too deep so that there are no problems with the emergence of the support plant).
Seed quantity For seeds 8-12 kg / ha (with high germination capacity, separate vetch and supporting plant sowing, precise seeder), 25 kg / ha (presence of hard seeds, total sowing vetches and cereals, traditional seeder). When sowing together, remember to mix vetch well with the grains. For green fodder 45 to 60 kg / ha. In seed cultivation, the addition of a supporting plant should be applied, preferably 50 to 70 kg of rye or 60 to 90 kg of winter triticale, and for green fodder production of 60 to 80 kg of rye or 80 to 100 kg of winter triticale.
Protection of crops It does not require separate protection other than paying attention to the bean pod.
Harvesting We collect the vetch when the pods are ripe. Plantation should be monitored in the final period of maturation. The first breakage of the pods is a signal that you should not delay harvesting any longer. Vetch seed yields, dependent on the adopted technology, amount to about 8 dt / ha. Mixtures grown for green fodder should be mowed at the beginning of the rye heading. Larger admixtures of the vetch seeds (often used in practice) can cause the mixture to settle more easily and prolong the flowering of the vetch, which is usually still green until the rye is ripe.