Phacelia Anabela

Special features of phacelia Anabela

  • The new variety of blue phacelia is particularly suitable for cultivation in stubble intercrops, has a very favorable effect on the phytosanitary status and soil culture. It reduces the nematode population by 15-20%.
  • Very valuable melliferous crop – Anabela is the “queen” of melliferous crops; you can get more than 400 kg of honey per hectare.

Other information

• High fresh and dry matter yield and very high seed yield.
• High growth rate – fast soil shading and weed suppression.
• Medium-early variety; plant height is approx. 70-80cm.
• Relatively low soil requirements, short growing season and good tolerance to periodic water shortages and frosts down to -8°C.
• Suitable for cultivation in organic farming for sowing arable land temporarily out of production.
• It matures unevenly – desiccation before harvesting is recommended. Harvested seeds should be dried very quickly.
• Fine seeds with low TSW.

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaFacelia ma małe wymagania glebowe (kl. IV–V). Nie nadaje się na gleby bardzo żyzne, podmokłe, ciężkie gliny oraz słabe piaski. Może być uprawiana po różnych przedplonach w stanowiskach bardzo dobrze odchwaszczonych. Można ją uprawiać na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gleby powinny być w dobrej kulturze, niezaperzone i niezakwaszone (pH obojętne). Miejsce w płodozmianie po roślinach zbożowych w drugim lub trzecim roku po oborniku. Zalecane nawożenie składnikami mineralnymi na poziomie azot 20–40 kg/ha, fosfor P2O5 40–70 kg/ha oraz potas K2O około 60–100 kg/ha. Bardzo dobrze reaguje na nawożenie magnezem. Siew należy przeprowadzić możliwie jak najwcześniej (przynajmniej koniec marca). Zalecana głębokość siewu nasion to 1–1,5 cm przy rozstawie rzędów 12–15 cm i ilości wysiewu około 8–15 kg/ha. Facelia dojrzewa nierównomiernie, zaleca się desykację i zbiór kombajnem z pnia w I połowie lipca. Facelia jest gotowa do zbioru, gdy kwiatostany zbrązowieją i torebki nasienne w dolnej części kwiatostanu zaczynają się otwierać. Zbiór jednofazowo kombajnem. Zebrane nasiona należy bardzo szybko dosuszyć (szybkie dosuszenie do 11–13% wilgotności na suszarni podłogowej). Z uprawy facelii można uzyskać plon zielonki od 10 do 30 t/ha (w poplonach ścierniskowych). Plon nasion waha się od 400 do 1000 kg/ha.
Uprawa na poplonWysiew od 5 sierpnia do 15 sierpnia w ilości 15 kg/ha, na głębokość 1–1,5 cm. Zbiór należy przeprowadzić przed wystąpieniem pierwszych przymrozków. Facelia w poplonach ścierniskowych ma korzystny wpływ na stan fitosanitarny i kulturę gleby. Ogranicza o 15–20% populację nicieni. Masa zielona w połączeniu z masą korzeniową przyoranych roślin, stanowi równowartość niższej dawki obornika.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsPhacelia has low soil requirements (class IV-V). Not suitable for very fertile, wet, heavy loams and weak sands. It can be cultivated after various forecropsin very well weeded areas. It can be cultivated on very good and good rye complex soils. The soil should be in good culture, without couch and not acidified (neutral pH). Place in crop rotation after grains in the second or third year after manure. Recommended mineral fertilization at the level of nitrogen 20-40 kg/ha, phosphorus P2O5 40-70 kg/ha and potassium K2O 60-100 kg/ha. Responds very well to magnesium fertilization. Seeding should be carried out as early as possible (at least the end of March). Recommended seeding depth is 1-2 cm with a row spacing of 12-15 cm and planting rate around 8-15 kg/ha. Phacelia ripens unevenly, desiccation and harvesting with a combine harvester is recommended in the first half of July. Phacelia is ready for harvest when the inflorescences turn brown and the seed capsules at the bottom of the inflorescence begin to open. . Single-phase harvesting with a combine harvester. The harvested seeds should be dried very quickly (quick drying to 11-13% humidity on the floor dryer). Possible forage yield from phacelia cultivation amounts from 10 tons (in stubble aftercrops) up to 30 t/ha. The seed yield varies from 400-1000 kg/ ha.
Cultivation for catch cropsSowing from 5 August to 15 August at the rate of 15 kg / ha, at a depth of 1-1.5 cm. Harvesting should be carried out before the first frost occurs. Phacelia in stubble catch crops has a beneficial effect on the phytosanitary condition and soil culture. Reduces the nematode population by 15-20%. The green mass in combination with the root mass of the plowed plants is equivalent to a lower dose of manure.