Winter barley Kobuz

Niskie wymagania glebowe_EN
Zdrowotność_EN
Polski Produkt_EN
Wysoka zawartość żywieniowa_EN
Zimotrwałość_EN

Special features of winter barley Kobuz

  • Very good plant health and high disease resistance, especially to snow mold and powdery mildew. 
  • Excellent winter hardiness (5.5).

Other information

  • A variety with low soil requirements with good tolerance to soil acidity.
  • Medium height plants (99 cm), resistant to lodging.
  • Very good fodder cultivar with high nutritional value, thanks to its high protein content in grain.
  • Low TGW – lower seeding cost.
  • Variety recommended for intensive cultivation.

The most important agricultural properties

Earing date
medium
Plant height
99 cm
Resistance to lodging
6,0 good
Winter hardiness
5,5 very high
TGW
44 g

Disease resistance according to Coboru:

Snow mold
7,9 high
Powdery mildew
8,0 very high
Net blotch
7,2 good
Barley rust
7,5 good
Dark-brown blotch
7,2 high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Jęczmień jest rośliną, która dobrze radzi sobie na glebach klasy IIIa – IVb, jednak ze względu na wysokie wymagania pH gleby (optymalny odczyn to 6,0 – 7,0) należy wybierać te pola, gdzie odczyn jest obojętny. Należy unikać gleb o niskim pH.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem jest rzepak ozimy, rośliny strączkowe oraz wczesne ziemniaki. Należy unikać uprawy jęczmienia po innych zbożach, ze względu na dużą podatność na choroby i szkodniki zbóż.
Nawożenie W zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu należy stosować dawki nawożenia:
  • azotem – 100–140 kg N/ha
  • fosforem – 40–80 kgP2O5/ha
  • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Azot w całkowitej dawce 100–140 kg/ha, zaleca się stosować dwuetapowo. Jęczmień ozimy wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, manganu, cynku oraz molibdenu, które zaleca się dostarczyć roślinie za pomocą nawozów dolistnych. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Siew trzeba wykonać możliwie jak najwcześniej, najlepiej w I oraz II dekadzie września. Nie jest zalecany opóźniony termin siewu ze względu na słabe krzewienie się roślin. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsBarley is a plant that does well in IIIa – IVb class soils, but due to the high pH requirements of the soil (the optimal pH is 6.0 – 7.0), these fields should be selected,
where the reaction is neutral.
Place in crop rotationThe best pre-crops are winter rape, legumes and early potatoes. Growing barley after other grains should be avoided because of the high susceptibility to diseases and pests of grains.
FertilizationDepending on the site, it requires fertilization:
 with nitrogen – 100-140 kg N / ha
 phosphorus – 40-80 kg P2O5 / ha
 potassium – 60-100 kg K2O/ ha
 It shows high sensitivity to the deficiencies of microelements, especially copper, manganese, zinc and molybdenum, which are recommended to be supplied to the plant by foliar fertilizers. Liming is especially important due to the species sensitivity to low pH.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. We sow as early as possible, preferably in the first and second decade of September. A delayed sowing date is not recommended due to the poor tillering of the plants. Sowing depth of 2-3 cm. The stocking should be 280-320 plants / m2. The sowing rate fluctuates between 130-150 kg / ha – it depends
on TGW, germination strength and sowing date.