Spring barley Eldorado

Wysoki Plon
Niskie wymagania glebowe_EN
Zdrowotność_EN
Polski Produkt_EN

Special features of spring barley Eldorado

 • A variety recommended for weaker sites, it has a very high tolerance to soil acidification.
 • High and stable yield potential also on weaker soils.

Other information

 • High health profile – very high resistance to barley diseases, especially to: powdery mildew, barley rust and black spot.
 • The mlo gene, which guarantees genetic resistance to powdery mildew.
 • Medium height plants with stiff straw and high lodging resistance.
 • Medium-level protein content and TGW.
 • Variety with low soil requirements, with mid earing date and early maturity date.
 • Yields high and stable throughout the country at all levels of cultivation intensity.

Utility and agriicultural features

Type of variety
fodder
Earing date
medium
Full maturity date
early
Plant height
77 cm
Seed protein
medium
Resistance to lodging
5,9 good
Soil requirements
low
Tolerance to soil acidity
very high
TGW
44,8 g
Seed density (pcs per sq.m)
280-320 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Powdery mildew
mlo gene
Net blotch
7,2 high
Barley rust
7 medium
Scald disease
8,2 medium
Dark brown blotch
7,5 high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych, trzeba jednak pamiętać o wapnowaniu, gdyż jęczmień wymaga stanowisk o pH > 5,5 i zasobnych w składniki pokarmowe.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem będzie burak cukrowy oraz ziemniaki. Dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. Należy unikać uprawy jęczmienia po sobie.
Nawożenie Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – 80–120 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Na glebach lżejszych przed wiosenną uprawą przedsiewną. Wapnowanie powinno być zastosowane pod przedplon jęczmienia. Nawożenie azotem zaleca się stosować dwuetapowo:
 • I termin – przedsiewnie – 45–50 kg/ha,
 • II termin – w fazie drugiego kolanka – pozostała dawka.
Jęczmień jary wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, którą zalecane jest nawożenie dolistne. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsA plant with low soil requirements, but liming must be remembered, because barley does not like locations with low pH.
Place in crop rotationThe best pre-crops will be sugar beet and potatoes. It also tolerates cultivation after other cereal crops well.
Avoid growing barley one by one.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – 80-120 kg N / ha
 phosphorus – 40-80 kg P2O5/ ha
 potassium – 60-100 kg K2O/ ha
 They show high sensitivity to micronutrient deficiencies, especially copper, which is recommended as foliar fertilization. Liming is especially important due to the species sensitivity to low pH.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. Sow as early as possible. Sowing depth of 2-3 cm. The stocking should be 280-320 plants / m2. The sowing rate fluctuates in the range of 130-150 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.