Wysoki Plon
Zdrowotność_EN
Duże i dorodne nasiona_EN
Wysoka zawartość żywieniowa_EN

Special features of oat Refleks

 • One of the highest fat contents on the market.
 • Very high fodder energy value.
 • Excellent for cereal mixtures.

Other information

 • Medium height plants with very high lodging resistance.
 • Mid maturity date.
 • Variety with low soil requirements, tolerant to acidification.
 • High TGW with very low proportion of husk. Uniform grain with high density.
 • Very high yield results over the years. Stable results in all regions of Poland.
 • Energy variety of oats, one of the highest dry matter fat content on the market.
 • Excellent nutritional value also due to its high protein content.
 • Disease resistance at a high level, especially to powdery mildew and Helminthosporium leaf blight.
 • Recommended also for organic farming.

Utility and agricultural features

Type of variety
yellow-grained
Earing date
medium
Full maturity date
medium
Husk proportion
26,2%
Plant height
98 cm
Seed protein
4 medium
Fat content
7 b. high
Resistance to lodging
6 high
Soil requirements
medium
Tolerance to soil acidity
good
TGW
38 g
Seed density (pcs per sq.m)
350-450 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Powdery mildew
7,2 high
Helminthosporium
7,4 high
Oat rust
7,1 medium
Stem rust
7,1 medium
Leaf septoria
7,8 high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych i dużych potrzebach wodnych. Może być uprawiany na wszystkich rodzajach gleb za wyjątkiem kompleksu żytniego bardzo słabego. Nie lubi gleb o pH poniżej 5,5.
Miejsce w płodozmianie Najkorzystniejsze stanowisko dla owsa jest po roślinach okopowych. Nie zaleca się siewu po jęczmieniu jarym. Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko – dzięki działaniu fitosanitarnemu
Nawożenie Owies wyróżnia się dużą zdolnością wykorzystania trudno przyswajalnych składników mineralnych z gleby. Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, od zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – około 80 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Azot zaleca się stosować w dwóch zabiegach:
 • 2/3 zalecanej dawki przed siewem
 • 1/3 zalecanej dawki w fazie 3–4 liści
Owies wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów szczególnie miedzi i manganu, więc zalecane są opryski nawozami dolistnymi. Wapnowanie zalecane na stanowiskach o niskim pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej, najlepiej w pierwszej połowie marca i bardzo płytko. Nie lubi opóźnionych siewów. Obsada powinna wynosić 350–450 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 140–180 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsA plant with low soil requirements and high water needs. It can be cultivated on all types of soil, except for the very poor rye complex. It does not like soils with a pH below 5.5.
Place in crop rotationNajkorzystniejsze stanowisko dla owsa jest po roślinach okopowych. The most favorable position for oats is after root crops. It leaves a very good position – thanks to its phytosanitary effect.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – about 80 kg N / ha
 phosphorus – 40-80 kg P2O5 / ha
 potassium – 60-100 kg K2O / ha
 They show high sensitivity to micronutrient deficiencies, especially copper and manganese, which is why foliar fertilization is recommended. Liming recommended in positions with a low pH.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. Sow as early as possible, preferably in the first half of March. He does not like delayed sowing. The stocking should be 350-450 plants / m2. The sowing rate fluctuates between 140-180 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.