Information

Short, perennial grass, characterized by a strong root system and low soil and water requirements. It is one of the basic ingredients of pasture mixes for light and periodically dry soils. Universal varieties such as Areta and Barma are successfully used in lawn mixes and show great usefulness for establishing ornamental and park lawns and for turfing.

Varieties

Anielka
Fodder variety intended for hay and pastures. Anielka is a synthetic variety created from winter hardy clones with very good durability, good tillering and turf assessing properties. Anielka is a mediumearly variety, durable with good longevity and winter hardiness, highly resistant to droughts. It gives high yields of fresh and dry mass throughout the entire period of use. It has a good regrowth of plants both in spring and after subsequent mowing. Tall plants, during heavy rainfall susceptible to lodging in the first windrow. It also has good reproductive capacity. This variety has relatively low soil requirements and medium agrotechnical requirements.
Anitawa
Fodder grass intended for hay and pastures. Anitawa is a medium-early variety with good drought resistance and good winter hardiness. It is characterized by high sward density. Anitawa combines high fodder yielding potential with high reproductive capacity. This grass has a low soil requirements and medium agrotechnical requirements. Anitawa is a variety successfully used in the greening of roads infrastructure, it is resistant to abiotic stress.
Areta
Universal variety, perfect for both fodder and lawns. Successfully used for establishing ornamental and park lawns and turfing. Medium-early grass, very durable with good winter hardiness. It is characterized by well-tillering plants, richly leafed and strongly turfing the soil. It is also drought resistant. Gives high seed yields. The variety is useful for decorative and park lawns as well as recreational lawns. . It can also be used for pasture and meadow mixtures. The variety was awarded the MTR-P POLAGRA Gold Medal in 1999.
Barma
Fodder grass, intended for pasture use, with a very high general aspect as lawn grass. Barma is a medium-early variety, durable with good winter hardiness, characterized by high sward density. The variety is highly resistant to droughts. It gives good yields of fresh and dry mass in all years of use. It has a good yield distribution during the growing season. It gives a large yield of feed energy. It has a good regrowth both in spring and after swaths. The variety is distinguished by very good reproductive capacity. It has low soil and agrotechnical requirements.
Matylda
Medium early variety, recommended for hay meadows and pastures. Durable and drought tolerant grass. It is characterized by high yielding potential, rapid regrowth and good sward density.
Reda
The variety is intended primarily for meadow use on drier, moderately fertile and light soils. It can also be grown on light arable land in mixtures with other grass species and in pure stands for sheep pastures. It’s medium-early grass, durable, with good health. It is characterized by high sward density and high resistance of plants to drought conditions. It gives high biomass and high seed yields.

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaKostrzewa czerwona na zbiór nasion powinna być uprawiana w rejonach o niższych opadach, na glebach klasy IIIb– IVb. Plantacje nasienne należy zakładać na polach dobrze odchwaszczonych. Przy uprawie na nasiona zalecane jest wysiewać kostrzewę czerwoną wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Siew rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość siewu dla kostrzewy czerwonej wynosi 10–12 kg/ha. W każdym roku zbioru należy dostarczyć fosfor 100–120 kg/ha P2O5 i potas 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 30–50 kg/ha wczesną wiosną i 40–60 kg/ha po zbiorze nasion (albo rośliny ochronnej), gdyż już wtedy zawiązują się pędy kwiatowe.
Uprawa na zieloną masęKostrzewę czerwoną można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę np. w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 40–50 kg N, 60–90 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–50 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12–15 kg nasion na ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsRed fescue for seeds should be cultivated in regions with lower rainfall, on soils of class IIIb-IVb. Seed plantations should be established in well-weeded fields. When cultivated for seeds, it is recommended to sow red fescue in early spring on spring barley with a reduced planting rate. We sow the cover crop first. Then, across the rows, grass seeds are sown to a depth of 1.5 cm. The recommended planting rate for red fescue is 10-12 kg/ha. Each harvesting year you should provide Phosphorus 100-120 kg/ha P2O5 and Potassium 100-120 kg/ha K2O and nitrogen in doses of 30-50 kg/ha in early spring and 40-60 kg/ha aft er harvesting the seeds (or cover crop), because already then the bud formation begins.
Cultivation for green massRed fescue can be grown in pure sowing or as undersown, for example in spring barley. When grown in pure sowing, pre-sowing mineral fertilizers are applied in a dose per 1 ha of about 40–50 kg N, 60–90 kg P2O5 and 80–120 kg K2O. When sowing as undersown, the phosphorus-potassium fertilization for barley should be increased by about 40%. In the years of full use, phosphorus fertilizers in the amount of 80–100 kg P2O5 per ha are sown in spring, while nitrogen and potassium should be used for each harvest in doses of 40–60 kg N and 40–50 kg K2O. In the group of pre-sowing crops, good weed control and leveling of the field should be achieved. When grown in pure sowing, 12–15 kg of seeds per ha should be sown, and in the case of a protective plant – about 15–20 kg. In the year of full use, we harvest 3-4 times the green mass.