Perennial Ryegrass

Information

Perennial ryegrass is a perennial fodder grass with loose clusters. Ideal for meadow and pasture mixtures. This is one of the most valuable pasture grasses due to its very good nutritional value and palatability. Aggressive, quickly regrowing, resistant to trampling. It is sensitive to summer droughts and cold winters. In the case of perennial ryegrass, dry mass digestibility is at the level of 78%, protein content in dry mass at about 16%, sugar content at 12.5%. It is useful for cultivating in pure stand or in mixtures with red clover and lucerne, for green fodder, hay, haylage and as an aftercrop plant.

Varieties

Artemis
Medium early tetraploid of perennial ryegrass, recommended for hay meadows and pastures. It is characterized by very high nutritional value and high seed yield (15-20 dt/ha).
Maja
Tetraploid variety, medium early recommended for hay meadows and pastures. Medium-tall plants (about 78 cm), resistant to frost and drought. Green mass yield about 1120 dt/ha. Dry mass yield – about 200 dt/ha. Dry mass digestibility – about 76%. Protein content in dry mass – about 14.5%. Sugar content in dry mass – about 11.8% Very palatable. Willingly eaten in the pasture. The recommended planting rate for seed plantations is about 20 kg/ha
Malowana
Medium early tetraploid of perennial ryegrass, recommended for hay meadows and pastures.
Naki
Diploid grass, early, intended for pastures, hay meadows and hay fields. An early variety, it grows back well in spring and after mowing, produces a lot of generative shoots, in the following years of use it is characterized by good turfing, gives a high and faithful seed yield, good winter hardiness, resistant to diseases and lodging. It has some lawn plant features, making it useful in lawn mixes. The highest yield potential among perennial ryegrass diploids – up to 15 dt/ha

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaDobrze plonuje na glebach żyznych o uregulowanych stosunkach wodnych i w dobrej kulturze. Optymalne pH 6–6,5. Do założenia plantacji nasiennej najlepsze stanowisko po wcześnie schodzących z pola strączkowych i rzepaku, wczesnych odmianach ziemniaków jadalnych. Pole powinno być wolne od perzu. Zalecany wysiew w terminie od 25 sierpnia do 15 września – nie traci się roku na przygotowanie plantacji do planowania nasiennego. Możliwy siew wiosenny z rośliną towarzyszącą (wczesne odmiany jęczmienia i pszenicy jarej). Ilość wysiewu w siewie czystym to 15 kg/ha. Siew z rośliną towarzyszącą to np. 70–90 kg/ha jęczmienia jarego i 90–100 kg/ha pszenicy jarej + 15 kg/ha trawy. Rozstawa rzędów 12,5 cm i głębokość siewu 1–1,5 cm.
Uprawa na zieloną masęPrzed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) po 100 –120 kg/ha oraz nawożenie azotowe w ilości 60 kg/ha. W trakcie użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo P2O5 i K2O w ilościach 80–120 kg/ha oraz azot N – 60–100 kg/ha. Po każdym wypasie N 60–80 kg/ha Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę.
 W trakcie użytkowania jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki NPK jak przed siewem. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu: 15 kg/ha lub w mieszankach 15 kg + 3–5 kg koniczyny białej, rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu: 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni cztery pokosy. Zbiór na nasiona pod koniec lipca. W użytkowaniu pastwiskowym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub wykaszania oraz wykaszanie niedojadów, usuwanie kretowin włóką. W przypadku silnego zachwaszczenia można stosować typowe herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i pastwiskach stosować częste przykaszanie. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsIt yields well on fertile soils with regulated water conditions and in good culture. Optimal pH 6-6.5. To establish a seed plantati on, the best growing site is aft er early legumes and rapeseed, early varieties of edible potatoes. The field should be free from couch. Recommended seeding date is from 25 August to 15 September – no year is lost to prepare the plantation for seed planning. Possible spring seeding with an accompanying plant (early barley and spring wheat varieties). The sowing rate in pure stand is 15 kg/ha. Seeding with an accompanying plant is e.g. 70-90 kg/ha of spring barley and 90-100 kg/ha of spring wheat + 15 kg/ha grass. Row spacing 12.5 cm and seeding depth 1-1.5 cm
Cultivation for green massBefore sowing, it is recommended to use phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) fertilization at 100–120 kg / ha and nitrogen fertilization at 60 kg / ha. During use, before starting vegetation, additionally P2O5and K2Oin the amounts of 80–120 kg / ha and nitrogen N – 60–100 kg / ha. After each grazing N 60–80 kg / ha. Seed plantations: pre-sowing fertilization as for green fodder.
 In use, one-time full fertilization in spring. NPK doses as before sowing. For green crops: any sowing date from the end of April to mid-September. Sowing rate: 15 kg / ha or in mixtures of 15 kg + 3-5 kg ​​of white clover, row spacing 12.5 cm, sowing depth: 1-1.5 cm. The optimal date for the first grazing is from 2 to 15 May. Until autumn, 6–7 pastures. In mowing use, the first cut is around June 8. Four swaths by autumn. Harvesting for seeds at the end of July. In pasture use, it is necessary to maintain the continuity of grazing or mowing, mowing leftovers, and removing molehills with a fiber. In the case of heavy weed infestation, typical herbicides can be used in accordance with the recommendations of the Institute of Plant Protection. Use frequent mowing on newly established seed plantations and pastures. Herbicides can only be used after 7 leaves have been produced.