Meadow Fescue

Information

Very valuable fodder grass, durable, tall, loose. Recommended for cultivation on moist, compact and richly fertilized soils, especially with nitrogen. This species tolerates harsh winters and spring frosts well. Copes well with periodic droughts and short-term flooding. This species is sensitive to weeds. Meadow fescue is a species, present in almost every mixture with grasses and papilionaceous plants. Ideally suited to both seeding on meadows and permanent pastures, and as a short term field crop. The share of this variety in mixtures should be from 10% (dry soil) to 50% of seeds sown.

Varieties

Amelka
New fodder grass, early. Intended for mowing on meadows Intended for mowing on meadows. It is characterized by a very fast regrowth after mowing.
Anturka
A new medium-early variety, which combines high yields of green and dry matt er with very high seed yields. Intended for mowing-meadows and fields. Characterized by a very fast regrowth after mowing, it is a variety with high health and very good durability. It has medium-high climate and agrotechnical requirements and medium soil requirements
Gerda
Grass intended for mowing-meadows and fields. Gerda is a medium-early variety with good resistance to droughts, very well regrowing after mowing. It combines high biomass yields with good reproductive capacity. With medium-high climate and agrotechnical requirements and medium soil requirements
Wanda
A fodder variety intended for mowing-meadows. Wanda is a medium-early variety with good resistance to droughts. It combines high biomass yields with good reproductive capacity. With medium-high climate and agrotechnical requirements and medium soil requirements
Tyfonka
A new variety of meadow fescue. Medium early, very healthy and fertile, both in terms of seed yield and bio-mass.

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaKostrzewę łąkową można uprawiać na wszystkich typach gleb, z wyjątkiem gleb podmokłych. Obecność perzu i innych obco uprawnych traw wyklucza możliwość założenia plantacji nasiennej. Najodpowiedniejszym terminem siewu jest okres wczesnowiosenny (w siewie czystym). Można ją siać do końca czerwca. Norma wysiewu nasion – 11 kg/ha w rozstawie rzędów 25 cm. Przed siewem stosujemy nawożenie mineralne w ilości 80–100 kg /ha P2O5 i 100–120 kg/ha K2O. Wiosną w I i II roku użytkowania stosujemy nawożenie fosforowo-potasowe w ilości 90 kg/ha P2O5 i 60 kg/ha K2O. Wysokość dawki azotu zależna jest od stanowiska, żyzności gleby i roku uprawy. Po okopowych na oborniku na dobrych glebach zwykle nie stosuje się azotu w pierwszym roku z obawy przed wyleganiem. W innym przypadku stosujemy azot wiosną: 50 kg/ha w I roku i 60 kg/ha w drugim roku. Po zbiorze nasion w I roku użytkowania stosujemy azot w ilości 40–50 kg/ha. Zbioru nasion należy dokonywać w fazie dojrzałości mleczno-woskowej; termin zbioru wypada z początkiem lipca. Sprzęt dwufazowy daje najlepszą wartość użytkową nasion. Po doschnięciu młócić kombajnem. Po sprzęcie nasion natychmiast usunąć słomę i dokonać pełnego nawożenia, ponieważ w drugiej połowie lipca i sierpniu wyrastają pędy generatywne.
Uprawa na zieloną masęKostrzewę łąkową można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża, np. jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 30-40 kg N, 60–80 kg P2O5 i 80–120 kg K2O. Wysiewając jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień o około 40%. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 80–100 kg P2O5 na ha wysiewamy wiosną, natomiast azot i potas należy zastosować pod każdy zbiór w dawkach 40–60 kg N i 40–60 kg K2O. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dobrego odchwaszczenia i wyrównania pola. Dla kostrzewy łąkowej najodpowiedniejsze są gleby o wysokiej pojemności wodnej i odpowiednio rozłożone opady. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiewać 12-15 kg nasion na ha, natomiast w siewie z rośliną ochronną około 15–20 kg. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów zielonej masy.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsMeadow fescue can be grown on all soil types, except for wetland soils. The presence of couch and other foreign cultivated grasses precludes the possibility of establishing a seed plantation. The most suitable seeding date is the early spring period (in pure stand). It can be sown until the end of June. Planting rate standard – 11 kg/ha with a row spacing of 25 cm. Before seeding, apply mineral fertilization in an amount of 80-100 kg/ha P2O5 and 100-120 kg/ ha K2O. In the spring of the first and second year of use, apply phosphorus – potassium fertilization in an amount of 90 kg/ha P2O5 and 60 kg/ha K2O. The amount of nitrogen depends on the breeding site, soil fertility and year of cultivation. After root crops on manure on good soils, in the first year nitrogen is usually not used for fear of lodging. Otherwise, use nitrogen in the spring: 50 kg/ha in the first year and 60 kg/ha in the second year. After harvesting seeds in the first year of use, we use nitrogen in the amount of 40-50 kg/ha. Harvesting of seeds should be carried out at the soft dough stage; the harvesting date is the beginning of July. Two-phase equipment gives the best value of seeds. After drying, thresh with a combine. After this procedure, remove straw immediately and perform full fertilization, because in the second half of July and August generative stems grow.
Cultivation for green massMeadow fescue can be grown in pure sowing or as undersown in cereals, e.g. spring barley. In pure sowing cultivation, pre-sowing mineral fertilizers are applied at a dose of 30-40 kg N, 60-80 kg P2O5 and 80-120 kg K2O per 1 ha. When sowing as undersown, the phosphorus-potassium fertilization for barley should be increased by about 40%. During the years of full use, phosphorus fertilizers in the amount of 80–100 kg P2O5 per ha are sown in spring, while nitrogen and potassium should be used for each harvest in doses of 40–60 kg N and 40–60 kg K2O. In the group of pre-sowing crops, good weed control and leveling of the field should be achieved. For meadow fescue, soils with high water capacity and properly distributed rainfall are the most suitable. When grown in pure sowing, 12-15 kg of seeds should be sown per ha, while in sowing with a protective plant about 15-20 kg. In the year of full use, we harvest 3-4 times the green mass.