Hybrid Ryegrass

Information

Fodder grass works best on moderately moist soils. It has a higher durability than Italian ryegrass. It is characterized by large amounts of green mass and very good nutritional parameters. Works best on rich sandy loam soils with a pH of 6-6.5. Strongly reacts to abundant mineral fertilization and irrigation. The best growing site is followed by legumes and root crops. However, it’s successful after all plants. In field cultivation it can be used for 2-3 years. It is useful for cultivating in pure stand or in mixtures with red clover and lucerne, for green fodder, hay, haylage and as an aftercrop plant.

Varieties

Gosia
Tetraploid variety, medium early in the type of perennial ryegrass (up to 5 years of use), intended for hay fields. It has the durability of varieties of perennial ryegrass, significantly exceeding the yield of green and dry matter It is characterized by high energy regrowth after swaths and high palatability and digestibility. It is a winter-hardy variety, resistant to diseases and lodging. Green mass yield of 1200-1500 dt/ha. Dry matter yield – 240-300 dt/ha. Dry mass digestibility – about 78%. Protein content in dry mass – about 14%. Sugar content in dry mass – about 12.2%. Seed yield up to 20 dt/ha. Useful for temporary meadows for hay, haylage, for dried crops, as well as for shortterm field pasture as an after crop plant. The variety shows durability unprecedented in this species (several years in field use). It also has a particularly high content of dry mass, as well as protein and sugars in dry mass.
Mańka
Tetraploid variety, late, perennial ryegrass type (up to 5 years of use) with high regrowth energy. Intended for hay fields. It is characterized by good durability, a high yield of green and dry mass throughout the entire period of use, and a fast pace of regrowth after swaths, winter-hardiness, resistance to diseases and lodging. Useful for growing in pure stand or in mixtures with clover and lucerne, for harvesting green fodder, hay, haylage and as after crop plant.
Nadzieja
Tetraploid grass, medium early. A hybrid of perennial and Italian ryegrass (up to 3 years of use) with high winter hardiness and resistance to drought and lodging. Intended for hay fields. Nadzieja has a high yield of green and dry mass throughout the entire period of use and a rapid growth rate after swaths. Seed yield up to 25 dt/ha.

Agrotechniczne warunki uprawy

Uprawa na nasionaPrzy uprawie na nasiona, siew należy wykonać w okresie od 25 sierpnia do 15 września w ilości 10–25 kg/ha. Wcześniejszy siew gwarantuje wyższy plon. Rozstaw rzędów przy uprawie nasiennej to 12,5 cm przy głębokości siewu wynoszącej 1,5 cm. Wymaga gleb żyznych, utrzymanych w dobrej kulturze, o uregulowanych stosunkach wodnych. Nawożenie przed siewem na poziomie 100–140 kg/ha P2O5 oraz 110–150 kg/ha K2O. Nawożenie azotowe na poziomie 70–90 kg/ha po pokosach 90 kg/ha. W uprawie na nasiona: termin zbioru w drugiej dekadzie lipca. Plon nasion 15–25 dt/ha. Zalecany zbiór jednofazowy kombajnem z pnia i ponowny omłot przeschniętych pokosów lub dwufazowo – koszenie kosiarką pokosową i omłot kombajnem po przeschnięciu pokosów. W sprzyjających warunkach możliwy dwukrotny zbiór nasion.
Uprawa na zieloną masęPrzed siewem zaleca się nawożenie fosforowe (P2O5) i potasowe (K2O) odpowiednio po 100–120 kg/ha oraz nawożenie azotowe 60 kg. W trakcie lat użytkowania przed ruszeniem wegetacji dodatkowo: P2O5 i K2O 80–120 oraz N 60–100 kg/ha. Po każdym wypasie lub pokosie 60–100 kg/ha. Plantacje nasienne: nawożenie przedsiewne jak przy uprawie na zielonkę. W trakcie kolejnych lat użytkowania plantacji jednorazowe pełne nawożenie wiosną. Dawki PK jak przed siewem N – 60–100 kg/ha. W uprawie na zielonkę: termin siewu dowolny w okresie od końca kwietnia do połowy września. Ilość wysiewu 30–35 kg/ha lub w mieszankach 30 kg + 5–7 kg koniczyny czerwonej (nasiona dokładnie wymieszać przed siewem), rozstawa rzędów 12,5 cm, głębokość siewu 1–1,5 cm. Optymalny termin pierwszego wypasu od 2 do 15 maja. Do jesieni możliwe 6–7 wypasów. W użytkowaniu kośnym pierwszy pokos około 8 czerwca. Do jesieni możliwy zbiór czterech pokosów. Zbiór na nasiona pod koniec lipca lub na początku sierpnia. W użytkowaniu pastwiskowym, kośnym lub przemiennym konieczne jest utrzymanie ciągłości spasania lub koszenia oraz wykaszania niedojadów, usuwanie kretowin włóką. Po pojawieniu się zachwaszczenia można stosować herbicydy zgodnie z zaleceniami IOR. Na nowo założonych plantacjach nasiennych i użytkach zielonych stosować przykaszanie lub wypasanie (użytki zielone) przed zimą. Herbicydy można stosować dopiero po wytworzeniu 7 liści.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsWhen cultivated for seeds, seeding should be carried out from August 25 to September 15 in the amount of 10-25 kg/ha. Earlier seeding guarantees a higher yield. The row spacing for seed cultivation is 12.5 cm with a seeding depth of 1.5 cm. It requires fertile soil, maintained in good culture, with regulated water relations. Before seeding, apply mineral fertilization in an amount of 100-140 kg/ha P2O5and 110-150 kg/ha K2O. Nitrogen fertilization at 70-90 kg/ha after swaths 90 kg/ha. For seed cultivation: harvest date in the second decade of July. Seed yield 15-25 dt/ ha. Recommended singlephase harvesting with a combine harvester and re-threshing of dried swaths or two-phase mowing with a swath mower and threshing with a combine after drying swaths. Under favourable conditions, double seed harvesting is possible.
Cultivation for green massBefore sowing, it is recommended to fertilize with phosphorus (P2O5) and potassium (K2O) at 100–120 kg / ha, respectively, and nitrogen fertilization with 60 kg. During the years of use, before starting vegetation, additionally: P2O5 and K2O80–120 and N 60–100 kg / ha. 60–100 kg / ha after each grazing or mowing. Seed plantations: pre-sowing fertilization as for green fodder. During the following years of using the plantation, one-time full fertilization in spring. PK doses as before sowing N – 60–100 kg / ha. For green crops: any sowing date from the end of April to mid-September. Sowing rate 30–35 kg / ha or in mixtures 30 kg + 5–7 kg of red clover (the seeds should be thoroughly mixed before sowing), row spacing 12.5 cm, sowing depth 1-1.5 cm. The optimal date for the first grazing is from 2 to 15 May. Until autumn, 6–7 pastures are possible. In mowing use, the first cut is around June 8. Four swaths can be harvested until autumn. Harvesting for seeds in late July or early August. In pasture, mowing or alternating use, it is necessary to maintain grazing or mowing continuity and mowing leftovers, and to remove molehills with a fiber. After the emergence of weed infestation, herbicides can be used in accordance with the recommendations of the Institute of Plant Protection. Use mowing or grazing (grassland) before winter on newly established seed plantations and grasslands. Herbicides can only be used after 7 leaves have been produced.