Information

This is a perennial, tall, early grass with good winter hardiness. It is characterized by loose clusters, fast and aggressive growth and rapid regrowth, which can suppress other species. Strongly reacts to nitrogen fertilization.

Varieties

Tukan
It’s a very valuable variety, medium late with high sward density and very good durability. Due to its lateness, as for cocksfoot, it competes with other species to a lesser extent (leaving them space for development), and then develops quickly, complementing the sward of meadows or pastures. It gives high yields of fresh and dry matter. It combines high biomass yields with good seed yields. The variety is characterized by good winter hardiness and high regrowth energy after swaths. This variety has medium soil and agrotechnical requirements and medium-high fertilization requirements. Tukan is a fodder variety intended for, mowing-meadows and pastures.
Amera
The variety is intended primarily for cultivation on arable land, as a companion grass for spring barley and can be used for one-year or two-year mowing. It can also be used for pastures, especially for sheep. It’s the earliest cocksfoot variety, characterized by early start of growing period, high intensity of spring growth and good energy of regrowth. It is distinguished by good winter hardiness and resistance of plants to droughts. It gives high and uniform biomass crops with good palatability and digestibility

Agrotechniczne warunki uprawy​

Uprawa na nasionaKupkówka silnie reaguje na lepsze zaopatrzenie gleby w składniki pokarmowe i wodę, stąd reakcją może być bardzo silny rozwój wegetatywny – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów. Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40–50%. Zasiewu rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość wysiewu to 5–7 kg/ha przy rozstawie 25–50 cm lub 15–20 kg/ha przy rozstawie 12,5 cm. W każdym roku zbioru należy wysiać 80–100 kg P2O5 i 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 40–80 kg/ha wczesną wiosną i 60–80 kg/ha po zbiorze nasion albo rośliny ochronnej. Do zwalczania chwastów stosować środki chemiczne zgodnie z zaleceniami ochrony roślin. Zbioru nasion kupkówki pospolitej można dokonać różnymi sposobami: zbiór dwufazowy, koszenie i omłot kombajnem, dwukrotny zbiór kombajnem – pierwszy z pnia (wysokie koszenie), drugi z podsuszonych pokosów.
Uprawa na zieloną masęKupkówkę pospolitą na zieloną masę może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych oraz podmokłych. Najwyższe plony daje jednak na glebach żyznych. Dobrze plonuje na glebach lżejszych, ale dostatecznie wilgotnych i obficie nawożonych azotem. Kupkówkę pospolitą można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża np. jęczmień jary Przy uprawie bez rośliny ochronnej kupkówkę można wysiewać do 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty jednak daje siew wczesnowiosenny, a także letni. Uprawiając jako wsiewkę dobre wyniki uzyskuje się przy wysiewie wczesną wiosną w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 50 kg N, 60–90 kg P2O5, i 80–120 kg K2O. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 100–120 kg P2O5, na ha można wysiewać jednorazowo wiosną, natomiast azot i potas należy stosować pod każdy zbiór w dawkach 60–80 kg N i 50–70 kg K2O. Wysiewając kupkówkę jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień jary o około 40%. Po zbiorze rośliny ochronnej trzeba wysiać 60–80 kg N na ha. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dokładnego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiać 12–15 kg nasion na 1 ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg/ha. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów. Pierwszy pokos należy zebrać na początku kłoszenia roślin.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsCocksfoot strongly reacts to better soil supply with nutrients and water, hence the reaction may be a very strong vegetative development – seed plantations should not be established on very fertile soils, too moist and in areas with higher rainfall. When cultivated for seeds, it is recommended to sow cocksfoot in early spring on spring barley with a reduced planti ng rate. Legumes harvested for seeds are also suitable with the planting rate reduced by 40-50%. We sow the cover crop first. Then, across the rows, grass seeds are sown to a depth of 1.5 cm. The recommended planting rate is 5-7 kg/ha with a spacing of 25-50 cm or 15-20 kg/ha with a spacing of 12.5 cm. Sow 80-100 kg P2O5 in each harvest year and 100-120 kg/ha K2O and nitrogen in doses of 40-80 kg/ha in early spring and 60-80 kg/ ha aft er harvesting seeds or the cover crop. To control weeds use chemicals in accordance with plant protection recommendations. Harvesting cocksfoot seeds can be done in different ways: – two-phase harvesting – mowing and threshing with a combine harvester, double harvesting with a combine harvester – first “from the trunk” (high mowing), the second from the dried swaths
Cultivation for green massThe cocksfoot can be grown on all types of soil, except for dry, sandy and wet soils. However, it gives the highest yields on fertile soils. It yields well on lighter soils, but sufficiently moist and abundantly fertilized with nitrogen. Cocksfoot can be grown in pure sowing or as an undersown in cereals, e.g. spring barley. When grown without a cover crop, cocksfoot can be sown until August 15th. However, the best results are achieved by early spring and summer sowing. When cultivating as undersown, good results are obtained when sowing spring barley in early spring. When cultivated in pure sowing, pre-sowing mineral fertilizers are applied in a dose per 1 ha of approximately 50 kg N, 60–90 kg P2O5, and 80–120 kg K2O. During the years of full use, phosphorus fertilizers in the amount of 100–120 kg P2O5 per ha can be sown once in spring, while nitrogen and potassium should be used for each harvest in doses of 60–80 kg N and 50–70 kg K2O. phosphorus-potassium fertilization for spring barley by about 40%. After harvesting the cover crop, 60–80 kg N per ha must be sown. In the group of pre-sowing crops, one should strive for thorough weeding and leveling of the field. When grown in pure sowing, 12–15 kg of seeds should be sown per 1 ha, while in a protective plant – about 15–20 kg / ha. In the year of full use, we make 3-4 harvests. The first cut should be harvested at the beginning of heading the plants.