Information

It is a perennial, tall, early grass with good winter hardiness. It stands out for its loose tufts, rapid and aggressive spreading and rapid resprouting, so it can suppress other species. It responds strongly to nitrogen fertilization.

Cultivation for seed

Cock’s-foot reacts strongly to better supply of soil with nutrients and water, hence the reaction can be very strong vegetative growth – seed plantations should not be established on very fertile soils that are too wet and in areas with more rainfall. When growing for seed, it is more rational to undersow cock’s-foot in early spring in spring barley, with a reduced seed rate. There can also be legumes harvested for seed with a reduced seeding rate of 40-50%. Sowing of the cover crop is done first. Then grass seeds are sown across the rows at a depth of 1.5 cm. The recommended sowing rate is 5-7 kg/ha at a spacing of 25-50 cm or 15-20 kg/ha at a spacing of 12.5 cm. In each harvest year, sow 80-100 kg P2O5 and 100-120 kg/ha K2O and nitrogen in doses of 40-80 kg/ha in early spring and 60-80 kg/ha after harvesting either seed or cover crop. For weed control, use chemicals according to plant protection recommendations. Cock’sfoot seeds can be harvested by various methods: two-stage harvesting, mowing and threshing with a combine, harvesting twice with a combine – the first from the trunk (high mowing), the second from dried windrows.

Cultivation for green manure

Cock’s-foot for green manure crops can be grown on all types of soils except dry sandy soils and waterlogged soils. However, it produces the highest yields on fertile soils. It yields well on lighter soils, but sufficiently moist and generously fertilized with nitrogen. Cock’s-foot can be grown either in pure sowing or as an undersown crop in cereals, e.g. spring barley. When grown without a cover crop, cock’s-foot can be sown until August 15. However, the best results come from early spring sowing, as well as summer sowing. When cultivated as an undersown crop, good results are obtained when sown in early spring into spring barley. 

When cultivated as an undersown crop, good results are obtained when sown in early spring into spring barley. When cultivated in pure sowing, mineral fertilizers are applied pre-sowing at a dose per hectare of about 50 kg N, 60-90 kg
P2O5, and 80-120 kg K2O. In years of full use, phosphorus fertilizers in the amount of 100-120 kg P2O5, per hectare can be sown once in the spring, while nitrogen and potassium should be applied under each crop at doses of 60-80 kg N and 50-70 kg K2O. When sowing cock’s-foot as an undersown crop, phosphorus and potassium fertilization under spring barley should be increased by about 40%. After harvesting the cover crop, it is necessary to sow 60-80 kg N per hectare. In the ensemble of pre-sowing crops, strive for thorough weed control and field leveling. 

When cultivating in pure sowing, sow 12-15 kg of seed per hectare, while approx. 15-20 kg/ha should be sown in a cover crop. Three to four harvests in a year of full use. The first windrow should be harvested at the beginning of plant earing.

Odmiany

Tukan

This is a very valuable mid-late variety, with high sward density and very good persistence. Thanks to its lateness, for a common cock’s-foot, it competes less with other species (leaving them space to grow), and then quickly grows to complement the sward of a meadow or pasture. It produces high yields of fresh and dry matter. It combines high biomass yields with good seed yields. The variety is characterized by good winter hardiness and high regrowth energy after windrow. The variety has medium soil and agrotechnical requirements and medium-high fertilizer
requirements. A fodder variety, “Tukan” is suitable for hay meadow and fodder use.

Feature (Tukan):

Ploidy
Tetraploid
Application
Hay-field, meadow, pastureland
Earliness
Medium-late
Green manure crops (dt/ha)
720-760
Dry matter yield (dt/ha)
130-160
Seed yield (dt/ha)
10
Seed protein (% DM)
16,7
Fiber content (% DM)
26,3
Digestibility (% DM)
73,7
Forage energy yield (cp/ha)
2774
Health
good
TSW (g)
1,30

Amera

The variety is primarily intended for cultivation on arable land, as a seedling in spring barley, and can be used for one or two-year hay use. It can also be used for fodder use, especially for sheep. It is the earliest variety of cock’sfoot, with an early start of vegetation, high intensity of spring growth and good resprouting vigor. It stands out for its good winter hardiness and plant resistance to drought conditions. It gives high and faithful biomass yields with good palatability and digestibility.

Feature (Amera):

Ploidy
no data
Application
Hay-field, meadow, pastureland
Earliness
Early
Green manure crops (dt/ha)
630-650
Dry matter yield (dt/ha)
120-140
Seed yield (dt/ha)
11
Seed protein (% DM)
16,2
Fiber content (% DM
28,7
Forage energy yield (cp/ha)
74,6
Digestibility (% DM)
no data
Health
medium
TSW (G)
1,36

Agrotechniczne warunki uprawy​

Uprawa na nasionaKupkówka silnie reaguje na lepsze zaopatrzenie gleby w składniki pokarmowe i wodę, stąd reakcją może być bardzo silny rozwój wegetatywny – plantacji nasiennych nie należy zakładać na glebach bardzo żyznych zbyt wilgotnych oraz w rejonach o większej ilości opadów. Przy uprawie na nasiona racjonalniej jest wysiewać kupkówkę pospolitą wczesną wiosną w jęczmień jary, o zmniejszonej ilości wysiewu ziarna. Mogą być również rośliny strączkowe zbierane na nasiona o zmniejszonej normie wysiewu o 40–50%. Zasiewu rośliny ochronnej dokonujemy w pierwszej kolejności. Następnie w poprzek rzędów wysiewane są nasiona trawy na głębokość 1,5 cm. Zalecana ilość wysiewu to 5–7 kg/ha przy rozstawie 25–50 cm lub 15–20 kg/ha przy rozstawie 12,5 cm. W każdym roku zbioru należy wysiać 80–100 kg P2O5 i 100–120 kg/ha K2O oraz azot w dawkach 40–80 kg/ha wczesną wiosną i 60–80 kg/ha po zbiorze nasion albo rośliny ochronnej. Do zwalczania chwastów stosować środki chemiczne zgodnie z zaleceniami ochrony roślin. Zbioru nasion kupkówki pospolitej można dokonać różnymi sposobami: zbiór dwufazowy, koszenie i omłot kombajnem, dwukrotny zbiór kombajnem – pierwszy z pnia (wysokie koszenie), drugi z podsuszonych pokosów.
Uprawa na zieloną masęKupkówkę pospolitą na zieloną masę może być uprawiana na wszystkich rodzajach gleb z wyjątkiem suchych gleb piaszczystych oraz podmokłych. Najwyższe plony daje jednak na glebach żyznych. Dobrze plonuje na glebach lżejszych, ale dostatecznie wilgotnych i obficie nawożonych azotem. Kupkówkę pospolitą można uprawiać w siewie czystym albo jako wsiewkę w zboża np. jęczmień jary Przy uprawie bez rośliny ochronnej kupkówkę można wysiewać do 15 sierpnia. Najlepsze rezultaty jednak daje siew wczesnowiosenny, a także letni. Uprawiając jako wsiewkę dobre wyniki uzyskuje się przy wysiewie wczesną wiosną w jęczmień jary. Przy uprawie w siewie czystym stosuje się przedsiewnie nawozy mineralne w dawce na 1 ha około 50 kg N, 60–90 kg P2O5, i 80–120 kg K2O. W latach pełnego użytkowania nawozy fosforowe w ilości 100–120 kg P2O5, na ha można wysiewać jednorazowo wiosną, natomiast azot i potas należy stosować pod każdy zbiór w dawkach 60–80 kg N i 50–70 kg K2O. Wysiewając kupkówkę jako wsiewkę należy zwiększyć nawożenie fosforowo-potasowe pod jęczmień jary o około 40%. Po zbiorze rośliny ochronnej trzeba wysiać 60–80 kg N na ha. W zespole upraw przedsiewnych należy dążyć do dokładnego odchwaszczenia i wyrównania pola. Przy uprawie w siewie czystym należy wysiać 12–15 kg nasion na 1 ha, natomiast w roślinę ochronną około 15–20 kg/ha. W roku pełnego użytkowania dokonujemy 3–4 zbiorów. Pierwszy pokos należy zebrać na początku kłoszenia roślin.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Cultivation for seedsCocksfoot strongly reacts to better soil supply with nutrients and water, hence the reaction may be a very strong vegetative development – seed plantations should not be established on very fertile soils, too moist and in areas with higher rainfall. When cultivated for seeds, it is recommended to sow cocksfoot in early spring on spring barley with a reduced planti ng rate. Legumes harvested for seeds are also suitable with the planting rate reduced by 40-50%. We sow the cover crop first. Then, across the rows, grass seeds are sown to a depth of 1.5 cm. The recommended planting rate is 5-7 kg/ha with a spacing of 25-50 cm or 15-20 kg/ha with a spacing of 12.5 cm. Sow 80-100 kg P2O5 in each harvest year and 100-120 kg/ha K2O and nitrogen in doses of 40-80 kg/ha in early spring and 60-80 kg/ ha aft er harvesting seeds or the cover crop. To control weeds use chemicals in accordance with plant protection recommendations. Harvesting cocksfoot seeds can be done in different ways: – two-phase harvesting – mowing and threshing with a combine harvester, double harvesting with a combine harvester – first “from the trunk” (high mowing), the second from the dried swaths
Cultivation for green massThe cocksfoot can be grown on all types of soil, except for dry, sandy and wet soils. However, it gives the highest yields on fertile soils. It yields well on lighter soils, but sufficiently moist and abundantly fertilized with nitrogen. Cocksfoot can be grown in pure sowing or as an undersown in cereals, e.g. spring barley. When grown without a cover crop, cocksfoot can be sown until August 15th. However, the best results are achieved by early spring and summer sowing. When cultivating as undersown, good results are obtained when sowing spring barley in early spring. When cultivated in pure sowing, pre-sowing mineral fertilizers are applied in a dose per 1 ha of approximately 50 kg N, 60–90 kg P2O5, and 80–120 kg K2O. During the years of full use, phosphorus fertilizers in the amount of 100–120 kg P2O5 per ha can be sown once in spring, while nitrogen and potassium should be used for each harvest in doses of 60–80 kg N and 50–70 kg K2O. phosphorus-potassium fertilization for spring barley by about 40%. After harvesting the cover crop, 60–80 kg N per ha must be sown. In the group of pre-sowing crops, one should strive for thorough weeding and leveling of the field. When grown in pure sowing, 12–15 kg of seeds should be sown per 1 ha, while in a protective plant – about 15–20 kg / ha. In the year of full use, we make 3-4 harvests. The first cut should be harvested at the beginning of heading the plants.