Winter wheat Ostoja

Tolerancja na zakwaszenie_EN
tolerancyjność na jakość
Zdrowotność_EN

Special features of winter wheat Ostoja

 • Quality variety, with very low soil requirements, with very high tolerance to soil acidification – grows well on sites with lower pH.
 • High tolerance to drought conditions.
 • Semi-dwarfing gene – very high resistance to lodging.
 • The grain is very robust, with the highest TGW and the most uniform grain of all varieties.

Other information

 • High and stable yield potential, also under drought conditions – in COBORU registration tests, in areas where there was a drought during the March – June period, in two consecutive years 2021-2022, yielding was well above the reference.
 • Very high adaptability to different conditions and climatic and soil variability – yields in registration tests, in every region above the reference, which confirms the suitability of this variety for nationwide cultivation.
 • Very good spring tillering.
 • Mid maturity date.
 • The highest seed protein content.
 • Very high health profile across the full spectrum, with particular resistance to ear diseases, which translates into better quality of harvested material and better buying parameters.
 • In the company’s own tests, testing different planting density and reducing the seeding rate did not significantly reduce yields. This can be of great importance in reducing seeding costs.

Utility and agricultural features

Type of variety
A
Earing date
medium
Full maturity date
medium
Plant height
91 cm
Winter hardiness
3,5
Resistance to lodging
7,6 very high
Soil requirements
low
Tolerance to soil acidity
very high
TGW
50,9 g
Seed density (pcs per sq.m)
280-320 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Snow mold
no data
Powdery mildew
7,7 very high
Stem base diseases
7,4 very high
Brown rust
7,3 good
Stripe rust
no data
DTR
7,6 high
Leaf septoria
6,9 high
Chaff septoria
8 very high
Ear fusariosis
7,7 high

Grain quality parameters

Grain uniformity
91%
Density of grain at bulk
77 kg/hl
Seed protein
11,90%
Falling number
380 s
SDS sedimentation index
84 ml
Wet gluten amount
21,80%

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowePszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych.
Miejsce w płodozmianiePszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe).
Nawożenie mineralneW zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
• fosforem – 70–100 kg P2O5/ha
• potasem – 80–140 kg K2O/ha
Nawożenie azotoweW zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
 • dawka przedsiewna – do 20 kg N/ha na słabszych stanowiskach
 • I dawka w okresie rozpoczęcia wegetacji – 60–90 kg N/ha – wyższe dawki zastosować w przypadku słabo rozkrzewionej pszenicy ozimej
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–60 kg N/ha
 • III dawka w okresie kłoszenia – 30–40 kg N/ha
 Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu.
Termin siewu i ilość wysiewuNasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej.
Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsWheat is the species with the highest soil requirements among all types of grains, however, it has some tolerance to soil quality. It yields the best in fertile, humus sites of valuation class I-III b. It can be cultivated on poorer soils, but you have to take into account a drop in yield and a higher consumption of mineral fertilizers.
Place in crop rotationWheat is best sown after legumes, rape and sugar beets. Avoid sowing on other grains because of the diseases that are transmitted. It should not be grown after cereals, except for varieties that are not sensitive to monoculture.
FertilizationIt requires high fertilization with macro and microelements. Depending on the soil fertility, it requires fertilization:
 with nitrogen – 160-200 kg N / ha
 phosphorus – 70-100 kg P2O5 / ha
 potassium – 80-140 kg K2O / ha
 Liming must also be remembered – it grows best in soils with a pH of 6-7. Wheat responds very well to foliar fertilization with copper and manganese. Deficiencies of these micronutrients strongly affect the condition of plants as well as the quality and amount of the crop.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. Optimal sowing dates for wheat in Poland begin on September 15 in the north-eastern part of the country and end on October 16 in the south-west. The plant density varies depending on the variety and ranges from 300 to 450 plants / m2. The sowing rates are fluctuating within a range
140-170 kg / ha – it depends on TGW, germination strength and sowing date.
 The exact sowing amount can be calculated using the calculator on our website:
 www.phr.pl