Winter rye Astranos F1

Zimotrwałość_EN
Wysoki Plon
Wysoka zawartość żywieniowa_EN

Special features of winter rye Astranos

 • Very high yield potential.
 • Low plants, high lodging resistance.
 • A hybrid variety of winter rye.

Other information

 • First place in the 2021 COBORU tests at levels a1: 114% and a2: 115% of the reference.
 • Lowest plants among all varieties, with stiff straw and very high lodging resistance.
 • Plants with medium soil requirements, with good tolerance to soil acidification.
 • Mid date of earing and full maturity.
 • Very high protein content in grain – cultivar recommended for fodder.
 • Great for organic farming and for biogas.
 • The grain is suitable for breadmaking due to its good baking parameters.
 • High health profile – very high disease resistance, especially to powdery mildew and brown rust.
 • Very high TGW – coarse grain, has more components and provides the plant with a better start and faster tillering.
 • Very high grain density.

Utility and agricultural features

Earing date
medium
Full maturity date
medium
Seed protein
very high
Plant height
140 cm
Resistance to lodging
very high
Soil requirements
medium
Tolerance to soil acidity
good
TGW
38,1 g
Seed density (pcs per sq.m)
200 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Snow mold
very high
Powdery mildew
very high
Stem base diseases
high
Brown rust
very high
Stem rust
very high
Scald disease
high
Leaf septoria
medium

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Żyto można siać na wszystkich rodzajach gleby. Ma małe wymagania wodne i dobrze znosi lekkie zakwaszenie. Rośliny radzą sobie dobrze na słabszych kompleksach glebowych o bonitacji IV–VI.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem są rośliny strączkowe. Dobrym również owies, który ma działanie fitosanitarne. Żyto ozime dobrze znosi uprawę w monokulturze.
Nawożenie mineralne Żyto nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
 • fosforem – 50–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 70–100 kg K2O/ha
Nawożenie azotowe W zależności od przedplonu i żyzności gleby należy stosować dawkę azotu w granicach 80–100 kg/ha w dwóch terminach:
 • I dawka przed lub w momencie rozpoczęcia wegetacji – 40–50 kg N/ha – do momentu rozpoczęcia intensywnego wzrostu
 • II dawka w okresie strzelania w źdźbło – 40–50 kg N/ha
Żyto ozime wykazuje małą wrażliwość na niedobory mikroelementów.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu żyta w Polsce zaczynają się 15 września i powinny trwać najpóźniej do końca września. Obsada roślin dla tego gatunku wynosi 280-320 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 90-120 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsRye can be sown in all types of soil. It has low water requirements and tolerates light acidification well. Plants do well in weaker soil complexes and in evaluation classes IV-VI.
Place in crop rotationThe best pre-crops will be legumes, slightly inferior cereals, except for oats, which has a phytosanitary effect. It tolerates cultivation in monoculture well due to low nutritional requirements.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – 100-130 kg N / ha
 phosphorus – 50-80 kg P2O5 / ha
 potassium – 70-100 kg K2O / ha
 They show low sensitivity to micronutrient deficiencies.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. The optimal dates for sowing rye in Poland start on September 15th and should last until the end of September at the latest. The plant density for this species is 280-320 plants / m2. The sowing amounts fluctuate in the range of 90-120 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.