Spring barley Avatar

Wysoka zawartość białka_EN
Niskie wymagania glebowe_EN
Wczesność dojrzewania_EN
Stabilność plonowanie_EN

Special features of spring barley Avatar

 • Early variety, which performs well on medium and weak soils.
 • The mlo gene – a guarantee of genetic resistance to powdery mildew.

Other information

 • Exceptionally high and stable yield above reference varieties at both levels of agricultural engineering.
 • Good health and guarantee of high resistance to the most important barley diseases.
 • Medium height plants with stiff straw and high lodging resistance.
 • Excellent quality and performance due to good grain uniformity and maturity.
 • High suitability for feeding, due to very high protein content.
 • Early earing date provides resistance to changing soil and climatic conditions and periodic droughts.
 • A variety with an early maturation date, medium soil requirements and good tolerance to soil acidification.
 • The most recommended variety for cultivation in Poland.

Utulity and agricultural features

Type of variety
fodder
Earing date
early
Full maturity date
early
Plant height
78 cm
Seed protein
high
Resistance to lodging
6 good
Soil requirements
medium
Tolerance to soil acidity
good
TGW
45,2 g
Seed density (pcs per sq.m)
280-320 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Powdery mildew
mlo gene
Net blotch
7,3 high
Barley rust
7,6 very high
Scald disease
8,1 vmedium
Dark brown blotch
7,4 medium

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych, trzeba jednak pamiętać o wapnowaniu, gdyż jęczmień wymaga stanowisk o pH > 5,5 i zasobnych w składniki pokarmowe.
Miejsce w płodozmianie Najlepszym przedplonem będzie burak cukrowy oraz ziemniaki. Dobrze znosi też uprawę po innych roślinach zbożowych. Należy unikać uprawy jęczmienia po sobie.
Nawożenie Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – 80–120 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Na glebach cięższych korzystniej jest zastosować nawożenie jesienią, w całości pod orkę. Na glebach lżejszych przed wiosenną uprawą przedsiewną. Wapnowanie powinno być zastosowane pod przedplon jęczmienia. Nawożenie azotem zaleca się stosować dwuetapowo:
 • I termin – przedsiewnie – 45–50 kg/ha,
 • II termin – w fazie drugiego kolanka – pozostała dawka.
Jęczmień jary wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów, szczególnie miedzi, którą zalecane jest nawożenie dolistne. Wapnowanie jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość gatunku na niskie pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej. Głębokość siewu 2–3 cm. Obsada powinna wynosić 280–320 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 130–150 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsA plant with low soil requirements, but liming must be remembered, because barley does not like locations with low pH.
Place in crop rotationThe best pre-crops will be sugar beet and potatoes. It also tolerates cultivation after other cereal crops well.
Avoid growing barley one by one.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – 80-120 kg N / ha
 phosphorus – 40-80 kg P2O5/ ha
 potassium – 60-100 kg K2O/ ha
 They show high sensitivity to micronutrient deficiencies, especially copper, which is recommended as foliar fertilization. Liming is especially important due to the species sensitivity to low pH.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. Sow as early as possible. Sowing depth of 2-3 cm. The stocking should be 280-320 plants / m2. The sowing rate fluctuates in the range of 130-150 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.