Duże i dorodne nasiona_EN
Niskie wymagania glebowe_EN
Zdrowotność_EN
Tolerancja na zakwaszenie_EN

Special features of oat Arab

 • Excellent for organic farming.
 • Very low gluten content.
 • Low soil requirements.

Other information

 • Medium height plants, with good lodging resistance.
 • Mid-late maturity date.
 • Variety with low soil requirements, tolerant to acidification.
 • Large, robust grains with a high density of 50-56% per hectoliter, even in organic farming. Low proportion of husk.
 • High level of yield, up to 8 t/ha.
 • Very high protein content, which ensures the high nutritional value of this variety.
 • High disease resistance, especially to leaf septoria.
 • Medium-late variety, recommended for organic farming.

Utility and agriicultural features

Type of variety
yellow-grained
Earing date
late
Full maturity date
medium
Husk proportion
28%
Plant height
95 cm
Seed protein
5 high
Fat content
5 medium
Resistance to lodging
5,6 good
Soil requirements
low
Tolerance to soil acidity
good
TGW
37,8 g
Seed density (pcs per sq.m)
350-450 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Powdery mildew
7,5 high
Helminthosporium
7,4 high
Oat rust
6,8 medium
Stem rust
7 medium
Leaf septoria
8 very high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Roślina o niskich wymaganiach glebowych i dużych potrzebach wodnych. Może być uprawiany na wszystkich rodzajach gleb za wyjątkiem kompleksu żytniego bardzo słabego. Nie lubi gleb o pH poniżej 5,5.
Miejsce w płodozmianie Najkorzystniejsze stanowisko dla owsa jest po roślinach okopowych. Nie zaleca się siewu po jęczmieniu jarym. Pozostawia po sobie bardzo dobre stanowisko – dzięki działaniu fitosanitarnemu
Nawożenie Owies wyróżnia się dużą zdolnością wykorzystania trudno przyswajalnych składników mineralnych z gleby. Nie ma dużych wymagań pokarmowych, a w zależności od stanowiska, od zasobności gleby oraz wysokości oczekiwanego plonu wymaga nawożenia:
 • azotem – około 80 kg N/ha
 • fosforem – 40–80 kg P2O5/ha
 • potasem – 60–100 kg K2O/ha
Azot zaleca się stosować w dwóch zabiegach:
 • 2/3 zalecanej dawki przed siewem
 • 1/3 zalecanej dawki w fazie 3–4 liści
Owies wykazuje dużą wrażliwość na niedobory mikroelementów szczególnie miedzi i manganu, więc zalecane są opryski nawozami dolistnymi. Wapnowanie zalecane na stanowiskach o niskim pH.
Termin siewu i ilość wysiewu Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Należy siać możliwie jak najwcześniej, najlepiej w pierwszej połowie marca i bardzo płytko. Nie lubi opóźnionych siewów. Obsada powinna wynosić 350–450 roślin/m2. Ilość wysiewu oscyluje w przedziale 140–180 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Soil conditionsA plant with low soil requirements and high water needs. It can be cultivated on all types of soil, except for the very poor rye complex. It does not like soils with a pH below 5.5.
Place in crop rotationNajkorzystniejsze stanowisko dla owsa jest po roślinach okopowych. The most favorable position for oats is after root crops. It leaves a very good position – thanks to its phytosanitary effect.
FertilizationIt does not have high nutritional requirements, and depending on the location, it requires fertilization:
 with nitrogen – about 80 kg N / ha
 phosphorus – 40-80 kg P2O5 / ha
 potassium – 60-100 kg K2O / ha
 They show high sensitivity to micronutrient deficiencies, especially copper and manganese, which is why foliar fertilization is recommended. Liming recommended in positions with a low pH.
Sowing date and sowing amountBefore sowing, seeds should be treated with preparations available on the market. Sow as early as possible, preferably in the first half of March. He does not like delayed sowing. The stocking should be 350-450 plants / m2. The sowing rate fluctuates between 140-180 kg / ha – it depends on the MTZ, germination strength and sowing date.