Yellow lupine Goldeneye

Zdrowotność_EN
Wysoka zawartość żywieniowa_EN

Special features of yellow lupine Goldeneye

  • High disease resistance.
  • One of the sweetest varieties on the market.

Other information

  • Medium height plants, with early flowering, midearly maturity dates.
  • Yellow flowers, spotted black and white seeds.
  • Very high yield potential (up to 112% of the pattern in COBORU testing).
  • Seeds with low TSW – lower seeding costs.
  • Plants with very high resistance to typical lupine diseases such as fusarium and anthracnose.
  • Sweet seeds with reduced alkaloid content and devoid of gramine, an amino acid that adversely affects the nutritional value of the resulting feed.
  • High nutritional value.
  • Variety awarded the Gold Medal of the 2020 Agrotech Kielce Fair and Gold Medal of the 2020 Polagra Premiery Exhibition.

Utility and agricultural features

Type of variety
sweet
Flowers color
yellow
Plant height
62 cm
Resistance to lodging after flowering
7,7 high
Seed protein
42,9% DM
Alkaloid content
0.011% DM
Crude fat content
6,2% DM
Crude fiber content
15,5% DM
Uniformity of ripening
8
Soil requirements
low
TSW
132 g
Seed density (pcs per sq.m)
90-100 pcs

Disease resistance according to Coboru:

Fusarium wilt of lupines
8,2 very high
Anthracnose – pod formation stage
8,1 high
Anthracnose – pod ripening stage
7,6 high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki gleboweŁubin żółty uprawia się na najsłabszych glebach klasy bonitacyjnej V i VI. Można również uprawiać na glebach klasy IV, szczególnie na nasiona, jednak muszą to być gleby w dobrej kulturze i nie mogą być podmokłe. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, o zasadowym lub mocno kwaśnym odczynie (pH poniżej 4,5), a także gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianieWłaściwym przedplonem dla łubinu żółtego są rośliny zbożowe. Należy go uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
NawożenieNawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
SiewPowinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin przypada pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. W przypadku uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin żółty wytrzymuje przymrozki do około –7°C.
Głębokość siewu około 3 cm. Łubin żółty kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5 do 15,0 cm. Obsada roślin 90–100 szt. m2 dla form tradycyjnych. W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu: w zależności od MTN około 130–150 kg/ha dla form tradycyjnych. Należy się upewnić, że materiał siewny pochodzi z plantacji nasiennych wolnych od antraknozy, ponieważ nasiona z plantacji porażonych powodują rozprzestrzenianie się choroby w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej). Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasion (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślinW przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
ZbiórKombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności nasion 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i nie wysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą należy poddać zabiegowi desykacji, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystąpić do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, należy dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Position and place in the rotationYellow lupine is grown on the weakest soils of the V and VI valuation class. It is also possible to cultivate in class IV soils, especially for seeds, but the soil must be in good condition and must not be waterlogged. Heavy soils with an alkaline or strongly acidic reaction (pH below 4.5), as well as humus soils, rendzinas, catchment loams and high water-surface muck are unsuitable. It should be cultivated in the 3rd year after the manure, not more often than every 4 years. Cereal crops are a good forecrop. Yellow lupine prefers slightly acidic soils.
FertilizationFertilization depending on soil fertility: P2O5 – 50–70 kg / ha, K2O – 80–100 kg / ha. There is no need to fertilize with nitrogen.
SowingIt should be as early as possible, usually the optimal date is between March 20 and April 10. When grown for green fodder at a delayed date – in mid-April; Yellow lupine withstands frosts down to about –7 ° C. Sowing depth of about 3 cm. Yellow lupine germinates epigeally – it draws the cotyledons to the soil surface – therefore it is sensitive to soil crust and requires shallower cover. Row spacing 12.5 to 15.0 cm. Plant density 90–100 pcs / m for traditional forms, 110–120 for forms which end vegetation (unbranched); in the case of growing for green matter, it is also worth increasing the sowing rate by 15-20%. Sowing rate: depending on the TGW, approximately 130–150 kg / ha for conventional forms, 150–180 kg / ha for complete forms. It must be ensured that the seed comes from anthracnose-free seed plantations, as seeds from infested plantations spread the disease in the following growing season. Seed grafting with nitrifying bacteria (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – so-called nitragina or nitraza) immediately before sowing – especially on soils where lupine has not been cultivated for a long time (10 years or more). It should be remembered that the planting density and sowing amount depend on the type of soil, the forecrop, the amount of the expected yield, as well as the seed parameters (TGW, germination).
Plant protectionIn the case of frequent cultivation on the same stand, it is recommended to treat it with an appropriate seed dressing. Application of insecticides and herbicides according to the recommendations of IOR. In weather conditions conducive to the development of anthracnose (high air humidity, high temperature, no wind), it is recommended to use prophylactic treatments with appropriate fungicides according to the recommendations of the IOR, especially if the first symptoms of paralysis occurred.
HarvestingWith a combine, after the pods are browned and the stems turn yellow, at a seed moisture content of 14–15%. Too low humidity during threshing causes seeds to break and microdamage inside them, it also causes pods to fall off in front of the harvester. Too high humidity causes an increase in the number of undisturbed and crushed pods. The humidity during the day is variable, therefore, when threshing large plantations, its changes should be monitored and the settings of the harvester thresher should be adjusted on an ongoing basis – the thresher is more twisted at higher humidity. Reel at low speed and not advanced, scythe well sharpened. Desiccate a re-weeded or unevenly ripened plantation when at least half of the pods have turned brown and start harvesting after about 7 days. Desiccation weakens the germination energy of seeds, so it should not be performed without a clear necessity. After harvesting, if necessary, dry the seeds with cold or slightly heated air. Increased humidity enables the secondary development of fungi and a decrease in the germination energy. Reduced germination power may also be the result of microdamages during threshing and storage, therefore the seed must be handled very carefully. During storage and processing, it is necessary to avoid pouring seeds from a great height onto hard ground.