Blue lupine Swing

Information

  • Plants of medium height, with a medium flowering and maturation period and a low TGW. Blue flowers and grey seeds.
  • High and stable yield of 104-105% of the standard, confirmed in 5-year studies.
  • The highest resistance to fusarium and anthracnose on the market, combined with resistance to lodging, makes it easy to grow and harvest.
  • Record low level of alkaloids, only 0.016%, which makes it the sweetest blue lupine in Poznańska Hodowla Roślin.

Utility and agricultural features:

flower colour
blue
plant height
58 cm
protein content
28,9% s.m.
alkaloids content
0,016% s.m.
TGW
about 130 g

Disease resistance according to Coboru:

resistance to lodging
8,3 very high
Fusarium .
7,6 very high
Anthracnose
8,2 very high

Agrotechniczne warunki uprawy

Warunki glebowe Łubin wąskolistny najlepiej uprawiać na glebach lekkich i średnich w dobrej kulturze, lekko kwaśnych; klasa bonitacyjna IV lub V. Nieodpowiednie są gleby ciężkie, zlewne, zasadowe lub silnie kwaśne (pH poniżej 4,5) oraz gleby próchniczne, rędziny, zlewne gliny oraz mursze o wysokim lustrze wody.
Miejsce w płodozmianie Właściwym przedplonem są rośliny zbożowe. Łubin wąskolistny należy uprawiać w 3 roku po oborniku, nie częściej niż co 4 lata.
Nawożenie Nawożenie w zależności od zasobności gleby: P2O5 – 50–70 kg/ha, K2O – 80–100 kg/ha. Nie ma konieczności nawożenia azotem.
Siew Powinien być możliwie wczesny, zazwyczaj optymalny termin jest pomiędzy 20 marca a 10 kwietnia. Uprawy na zielonkę w opóźnionym terminie – w połowie kwietnia. Łubin wąskolistny wytrzymuje przymrozki do około –5°C. Zalecana głębokość siewu 3–4 cm. Łubin wąskolistny kiełkuje epigeicznie – wyciąga liścienie na powierzchnię gleby – dlatego jest wrażliwy na zaskorupienie gleby i wymaga płytszego przykrycia. Rozstawa rzędów 12,5–15 cm. Obsada roślin 90–100 szt./m2 dla form tradycyjnych, 110–120 dla form samokończących wegetację (nierozgałęzione). W przypadku uprawy na zieloną masę również warto zwiększyć normę wysiewu o 15–20%. Ilość wysiewu w zależności od MTN około 140–170 kg/ha dla form tradycyjnych, dla samokończących 160–200 kg/ha. Szczepienie nasion bakteriami nitryfikującymi (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – tzw. nitragina lub nitraza) bezpośrednio przed siewem – szczególnie na glebach, gdzie dawno nie uprawiano łubinu (10 lat lub dłużej).
Należy pamiętać, że obsada i ilość wysiewu zależy od rodzaju gleby, przedplonu, wysokości oczekiwanego plonu, a także parametrów nasiona (MTN, kiełkowanie). Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie.
Ochrona roślin W przypadku częstej uprawy na tym samym stanowisku zaleca się zaprawianie właściwą zaprawą nasienną. Stosowanie insektycydów oraz herbicydów według zaleceń IOR. W warunkach pogodowych sprzyjających rozwojowi antraknozy (wysoka wilgotność powietrza, wysoka temperatura, brak wiatru) zaleca się stosować zabiegi profilaktyczne właściwymi fungicydami według zaleceń IOR, zwłaszcza jeśli wystąpiły pierwsze objawy porażenia.
Zbiór Kombajnem, po zbrunatnieniu strąków i zżółknięciu łodyg, przy wilgotności 14–15%. Zbyt niska wilgotność podczas omłotu powoduje pękanie nasion i mikrouszkodzenia w ich wnętrzu, powoduje również osypywanie się strąków przed kombajnem. Zbyt wysoka wilgotność powoduje wzrost liczby strąków nie wymłóconych i zmiażdżonych. Wilgotność w ciągu dnia jest zmienna, dlatego podczas omłotu dużych plantacji należy śledzić jej zmiany i dostosowywać na bieżąco ustawienia młocarni w kombajnie – młocarnia bardziej skręcona przy większej wilgotności. Motowidło na niskich obrotach i niewysunięte do przodu, kosa dobrze naostrzona. Plantację wtórnie zachwaszczoną lub nierównomiernie dojrzewającą desykujemy, gdy przynajmniej połowa strąków zbrunatnieje i po około 7 dniach przystępujemy do zbioru. Desykacja osłabia energię kiełkowania nasion, dlatego nie należy jej wykonywać bez wyraźnej konieczności. Po zbiorze, w razie potrzeby, dosuszyć nasiona zimnym lub lekko podgrzanym powietrzem. Podwyższona wilgotność umożliwia wtórny rozwój grzybów i spadek energii kiełkowania. Obniżona siła kiełkowania może być również efektem mikrouszkodzeń powstałych podczas omłotu i magazynowania, dlatego z materiałem siewnym należy się obchodzić bardzo ostrożnie. W magazynowaniu i przerobie należy unikać przesypywania nasion z dużej wysokości, na twarde podłoże.

Seed quantity calculator

Result:

0 kg/ha

The sowing amount is calculated according to the formula:

(MTZ/MTN x casting) / the power of germination = the sowing amount in kg/ha

Casting - number of plants per area unit (pcs./m2)

MTZ - Thousand Grains Weight (g)

MTN - Thousand Seeds Weight (g)

The power of germination - determined for certified MINIMUM seeds (80% for triticale).

Agrotechnics

Position and place in the rotationBlue lupine is best grown in light and medium soils in good condition, slightly acidic; valuation class IV or V. Heavy, catchment, alkaline or strongly acidic soils (pH below 4.5) as well as humus soils, rendzinas, catchment loams and high water-surface muck are unsuitable. It should be cultivated in the 3rd year after the manure, not more often than every 4 years. Cereal crops are a good forecrop.
FertilizationFertilization depending on soil fertility: P2O5 – 50–70 kg / ha, K2O – 80–100 kg / ha. There is no need to fertilize with nitrogen.
SowingIt should be as early as possible, usually the optimal date is between March 20 and April 10; delayed green forage crops – in mid-April; blue lupine withstands frosts down to about –5 ° C. Recommended depth 3-4 cm. blue lupine germinates epigeically – it draws the cotyledons to the soil surface – therefore it is sensitive to soil crust and requires shallower cover. Row spacing 12.5–15 cm. Plant density 90–100 pcs / m2 for traditional forms, 110–120 for forms that end vegetation (not branched); in the case of growing for green matter, it is also worth increasing the sowing rate by 15-20%. The amount of sowing, depending on the TGW, is about 140–170 kg / ha for traditional forms, 160–200 kg / ha for permanent forms. Seed grafting with nitrifying bacteria (Rhizobium sp., Bradyrhizobium sp. – so-called nitragina or nitraza) immediately before sowing – especially on soils where lupine has not been cultivated for a long time (10 years or more). It should be remembered that the planting density and sowing amount depend on the type of soil, the forecrop, the amount of the expected yield, as well as the seed parameters (TGW, germination).
Plant protectionIn the case of frequent cultivation on the same stand, it is recommended to treat it with an appropriate seed dressing. Application of insecticides and herbicides according to the recommendations of IOR. In weather conditions conducive to the development of anthracnose (high air humidity, high temperature, no wind), it is recommended to use prophylactic treatments with appropriate fungicides according to the recommendations of IOR, especially if the first symptoms of infection appeared.
HarvestingWith a combine, after the pods are browned and the stems turn yellow, at a humidity of 14–15%. Too low humidity during threshing causes seeds to break and microdamage inside them, it also causes pods to fall off in front of the harvester. Too high humidity causes an increase in the number of undisturbed and crushed pods. The humidity during the day is variable, therefore, when threshing large plantations, its changes should be monitored and the settings of the harvester thresher should be adjusted on an ongoing basis – the thresher is more twisted at higher humidity. Reel at low speed and not advanced, scythe well sharpened. Desiccate a re-weeded or unevenly ripened plantation when at least half of the pods turn brown and start harvesting after about 7 days. Desiccation weakens the germination energy of seeds, so it should not be performed without a clear necessity. After harvesting, if necessary, dry the seeds with cold or slightly heated air. Increased humidity enables the secondary development of fungi and a decrease in the germination energy. Reduced germination power may also be the result of microdamages during threshing and storage, therefore the seed must be handled very carefully. During storage and processing, it is necessary to avoid pouring seeds from a great height onto hard ground