Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert wymianę słomy zbożowej na obornik w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym Nagradowice Zakład Kosieczyn Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. .

Termin składania ofert: 2024-07-10

Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na adres mailowy: phr@phr.pl, z tym, że oferta powinna być zabezpieczona przed wcześniejszym otwarciem za pomocą hasła w terminie do 10 lipca 2024 roku.

 

Oferty, które wpłyną po terminie bądź nie spełniające warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.

Termin rozpatrzenia ofert: do 12 lipca 2024 r.

Szczegóły na stronie: Zapytanie ofertowe

Kalkulator ilości wysiewu

Wynik:

0 kg/ha

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru :

(MTZ/MTN x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)

MTZ - Masa Tysiąca Ziaren (g)

MTN - Masa Tysiąca Nasion (g)

Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM (dla pszenżyta 80%).